Ethiopia Politics, Social and Ecnomics of our Concern: ጠቅላይ ሚነስትራችን ከእውነት ጋር ከሚጋጩ ስልጣን ቢለቁስ?

Politics, Social and Ecnomics of our Concern: ጠቅላይ ሚነስትራችን ከእውነት ጋር ከሚጋጩ ስልጣን ቢለቁስ?: የኢህአዴግ አባላትና ደጋፊዎች በማንኛውም ደረጃ የሚገኙ ቢሆኑ የሚሰሙት እና የሚያምኑት በኢቲቪ ወይም በሌላ የመንግሰት መገናኛ ብዙ ዓን የተላለፈ ነገር ነው፡፡ ሌላው እውነተኛ የመረጃ ምንጫቸው ደግሞ እንደ ትላንቱ (ጥር...